Uslovi korišćenja

Vlasnik internet stranice www.globalpartner.rs (u daljem tekstu: internet stranica) je Biljana Kovačević, Preduzetnik, Agencija za zastupanje u osiguranju Global Partner Beograd (u daljem tekstu: Global Partner).

Ovim se uređuju uslovi korišćenja internet stranice, kao i odnos između Global Partnera i korisnika u pogledu korišćenja internet stranice.

Pristupom internet stranici ili korišćenjem bilo kog sadržaja internet stranice korisnik potvrđuje da je upoznat sa Uslovima korišćenja i da pristaje na njihovu primenu.

Osnovni podaci o firmi

OBAVEZNE INFORMACIJE IZ ČLANA 6. ZAKONA O ELEKTRONSKOJ TRGOVINI
1) Naziv pružaoca usluga: Biljana Kovačević, Preduzetnik, Agencija za zastupanje u osiguranju Global
Partner d.o.o. Beograd
2) Sedište pružaoca usluga: Generala Živka Pavlovića 6, Beograd (Savski venac)
3) Delatnost i šifra delatnosti: 6622 – Delatnost zastupnika i posrednika u osiguranju
4) Matični broj: 67167201 5) Poreski identifikacioni broj (PIB): 113895879
6) Internet adresa: www.globalpartner.rs
7) Kontakt telefon: 0668067689
8) Kontakt e-mail: globalpartner @globalpartner.rs
9) Podaci o upisu u Registar privrednih subjekata: Upisano u registar privrednih subjekata agencije
za privredne registre Rešenjem БП 113023/2023 od 25.8.2023. godine;
10) Nadzorni organ: Narodna banka Srbije, Beograd, Kralja Petra 12.
11) Br.dozvole za rad: Rešenje Narodne banke Srbije G. br. 8551
12) Datum izdavanja dozvole: 14.08.2023.

Izjava o konverziji

Sva plaćanja se vrše isključivo u domaćoj valuti – dinar (RSD). Ukoliko platna kartica nije povezana sa dinarskim računom, iznos transakcije u dinarimа biće konvertovan u vаlutu računa korisnika prema kursu njegove banke, odnosno izdavaoca platne kаrtice. Zbog navedenih konverzija, moguća su izvesna odstupanja od originalnog iznosa transakcije.

Kontakt podaci – korisnički servis

– Kontakt telefon: 0668067689
– Kontakt e-mail: globalpartner

Dostava robe i eventualna ograničenja

Usluga osiguranja se kupuje elektronskim putem na sledeći način:

Izborom vrste osiguranja, korisnik unosi tražene podatke i dobija informativnu ponudu (cenu za traženu uslugu) i Informacije za ugovarača osiguranja pre zaključenja ugovora o osiguranju. Ako je ponuda prihvatljiva za ugovarača osiguranja ili osiguranika, i ako je potvrdio da je upoznat sa ovim Opštim uslovima, Informacijama za ugovarača pre zaključenja ugovora o osiguranju i uslovima osiguranja koji se primenjuju na ugovor, ulazi u proces kupovine i vrši uplatu premije osiguranja platnom karticom. Usluga osiguranja se smatra kupljenom kada korisnik pređe celokupan proces kupovine i plati premiju osiguranja. Nakon potvrde o uspešno izvršenoj transakciji putem platne kartice, Global Partner dostavlja korisniku Potvrdu o zaključenom ugovoru o osiguranju u pdf formatu na e-mail adresu koju je korisnik evidentirao u procesu popunjavanja potrebnih podataka. Zajedno sa Potvrdom o zaključenom osiguranju na navedenu e-mail adresu korisnik dobija, Informacije za ugovarača osiguranja pre zaključenja ugovora o osiguranju, ove Opšte uslove kao i uslove osiguranja koji se primenjuju na zaključeni ugovor. Ako ugovarač osiguranja ili osiguranik ima potrebu za štampanom kopijom Potvrde o zaključenom osiguranju, može se obratiti Global Partner-u putem pošte ili dostavljanjem zahteva na e-mail adresu office@globalpartner.rs.

Global Partner nije odgovoran za nemogućnost isporuke elektronske poruke na adresu elektronske pošte korisnika.

Potvrda o zaključenom ugovoru o osiguranju

Potvrda o osiguranju je pismena isprava kojom se potvrđuje da je ugovor o osiguranju zaključen i sadrži sve bitne elemente ugovora o osiguranju, te je punovažna bez potpisa i pečata.

Reklamacije na greške u potvrdi o zaključenom ugovoru

Ukoliko dođe do greške prilikom popunjavanja Potvrde o zaključenom ugovoru o osiguranju od strane Global Partner-a, klijentu će biti dostavljena nova Potvrda o zaključenom ugovoru o osiguranju, bez odlaganja, a najkasnije u roku od 5 radnih dana od dana prijema Reklamacije u pisanom ili elektronskom obliku. Prilikom podnošenja reklamacije korisnik je dužan da Global Partner-u dostavi

Potvrdu o zaključenom ugovoru o osiguranju.

Sve reklamacije se rešavaju u predviđenom roku od 30 dana od dana prijema.

Izjava o PDVU

Biljana Kovačević Preduzetnik Agencija za zastupanje u osiguranju Global Partner Beograd nije obveznik PDV-a

Povraćaj premije

U slučaju vraćanja premije koja je je prethodno plaćena nekom od platnih kartica, a bez obzira na razlog vraćanja, Global Partner je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC i Maestro metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtev Global Partner-a obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice. Troškove povraćaja sredstava snosi korisnik.

Zaštita privatnosti korisnika

U ime Global Partner-a obavezujemo se da ćemo čuvati privatnost svih naših kupaca. Prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o kupcima/ korisnicima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge. Dajemo kupcima mogućnost izbora uključujući mogućnost odluke da li žele ili ne da se izbrišu sa mailing lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi podaci o korisnicima/kupcima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi zaposleni Global Partner-a (i poslovni partneri) odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti

Zaštita poverljivih podataka o transakciji

„Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacija se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije kriptografske tehnologije.

Sigurnost podataka prilikom kupovine, garantuje procesor platnih kartica, Banca Intesa ad Beograd, pa se tako kompletni proces naplate obavlja na stranicama banke. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu.“

Povraćaj sredstava

U slučaju vraćanja robe i povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, Global Partner je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC, Maestro, Amex i Dina metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtev prodavca obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice.

Sadržaj i korišćenje internet stranice

Internet stranica pruža informacije o Global Partneru i proizvodima i uslugama društva za osiguranje koje Global Partner zastupa prilikom zaključenja ugovora o osiguranju.

Proizvodi i njihov obim pokrića su na internet stranici prikazani u skraćenom, informativnom obliku te u slučaju zaključenja ugovora o osiguranju primenjuju se isključivo odredbe ugovora o osiguranju i ugovoreni uslovi osiguranja.

Pristup internet stranici i korišćenje pojedinih sadržaja internet stranice mogu biti uslovljeni upotrebom opreme za kompjutere ili mobilne telefone koji ispunjavaju posebne tehničke uslove. Global Partner ima pravo da u svakom trenutku promeni zahtevanu tehničku konfiguraciju opreme za kompjutere ili mobilne telefone koja je potrebna za pristup internet stranici i/ili korišćenje pojedinih sadržaja internet stranice.

Global Partner je ovlašćen da u svakom trenutku, po sopstvenoj proceni i bez prethodne najave ili obaveštenja, izmeni, dopuni ili privremeno ili trajno onemogući pristup bilo kom sadržaju internet stranice, te u potpunosti isključuje svoju odgovornost za moguće posledice takvog postupanja.

Isključenje odgovornosti

Podatke sadržane na internet stranici Global Partner objavljuje isključivo u informativne svrhe te ulaže razumne napore kako bi osigurao njihovu tačnost. Objavljeni podaci koji se odnose na Global Partner i usluge koje pruža, smatraju se tačnim i potpunim isključivo u trenutku njihovog objavljivanja, bez garancije njihove tačnosti i potpunosti u trenutku korišćenja.

U odnosu na objavljene podatke koji se odnose na treća lica i njihove proizvode i usluge, GLOBAL PARTNER garantuje samo da su objavljeni podaci u skladu sa podacima koje je Global Partneru za potrebe njihovog objavljivanja dostavilo lice na koje se podaci odnose i koji mu pripadaju, odnosno da su u skladu sa podacima koji su dostupni iz izvora dostupnih javnosti, ali ne i da su takvi podaci tačni i potpuni.

Global Partner ne garantuje da internet stranica ili internet stranice trećih lica koje su dostupne putem linkova sa internet stranice, ne sadrže viruse ili druge maliciozne programe te isključuje svoju odgovornost za bilo koje probleme koje ti programi mogu prouzrokovati prilikom korišćenja Vašeg uređaja (kompjuter, mobilni telefon, tablet i dr.) uključujući i oštećene i/ili uništenje podataka pohranjenih u Vašem uređaju, te Vas stoga upućuje na preduzimanje odgovarajućih mera zaštite kao npr. instalacija antivirusnih programa i njihovo redovno ažuriranje sa najnovijim nadogradnjama prema preporuci proizvođača.

Global Partner isključuje svoju odgovornost za bilo kakvu direktnu i/ili indirektnu, materijalnu i/ili nematerijalnu štetu, gubitke ili troškove bilo koje vrste koji proizlaze ili bi Vama ili bilo kom trećem licu mogli proizaći iz korišćenja, nemogućnosti korišćenja ili zloupotrebe internet stranice odnosno bilo kojih informacija objavljenih na internet stranici.

Link

Ova internet stranica može sadržati hiperlinkove na internet stranice kojima upravljaju treća lica (internet stranice trećih lica) koje Vam omogućuju da napustite ovu internet stranicu kako biste pristupili sadržajima internet stranica trećih lica ili mogu omogućavati da se sadržaji internet stranica trećih lica prikažu na ovoj internet stranici.

Budući da nema nadzor nad sadržajima objavljenim na internet stranicama trećih lica, Global Partner ne preuzima nikakvu odgovornost za dostupnost internet stranica trećih lica i uslove njihovog korišćenja, za sadržaj koji je na njima objavljen i usluge koje je na njima moguće koristiti kao ni za prenos i sigurnost prenosa podataka koji se razmenjuju putem internet stranica trećih lica kao ni za zaštitu i upotrebu ličnih podata koje je korisnik saopštio putem internet stranica trećih luca.

Korišćenje internet stranica trećih lica je na Vašu odgovornost te Vam ukazujemo da se pre početka korišćenja internet stranica trećih lica upoznate sa njihovim uslovima korišćenja.

Intelektualna svojina

Ako nije drugačije navedeno, svi sadržaji internet stranice (tekstovi, grafički elementi, ilustracije, fotografije, videomaterijali, animacije i dr.), dizajn i ostali elementi internet stranice su vlasništvo Global Partnera i zaštićeni su pravom intelektualne svojine.

Vi možete upotrebljavati sadržaj internet stranice isključivo za lične nekomercijalne upotrebe, te ih u tu svrhu možete pohraniti isključivo na svoj uređaj (komjuter, mobilni telefon, tablet i dr.). Snimanje podataka, delimično ili u celosti, na bilo koji drugi medij za pohranu podataka, njihovo reprodukovanje, objavljivanje ili upotreba u komercijalne svrhe dozvoljeni su samo uz prethodnu pisanu saglasnost Global Partnera.

Zaštita ličnih podataka

Ako nam dostavljate lične podatke putem online-servisa dostupnih na internet stranici, isti će biti upotrebljeni isključivo za naznačene, odnosno potrebne svrhe i neće se davati na korišćenje trećim licima.

Primer, ako putem internet stranice zatražite da Vam pošaljemo obaveštenje o proizvodima ili da Vas kontaktira naš prodajni predstavnik ili da Vam pošaljem informativnu ponudu i sl. lične podatke koje nam dostavite (npr. ime i prezime, adresu, broj telefona, adresu elektronske pošte) upotrebićemo isključivo u svrhu postupanja po Vašem zahtevu.

Global Partner se obavezuje da će Vaše lične podatke obrađivati u skladu sa odredbama važećih zakonskih propisa iz oblasti zaštite podataka o ličnosti..

Završne odredbe

Global Partner je ovlašćen da u svakom trenutku i bez prethodne najave izmeni ili dopuni Uslove korišćenja. Sve izmene i dopune Uslova korišćenja biće objavljene na internet stranici te ih prihvatate samim pristupom internet stranici ili korišćenjem sadržaja internet stranice nakon objave izmena i dopuna.

Ništavost ili nepovredivost neke odredbe Uslova korišćenja ne utiču na valjanost i povredivost ostalih odredaba i Uslova korišćenja u celosti.

Za tumačenje, primenu i pravne posledice, isključenja i Uslova korišćenja merodavno je srpsko materijalno pravo.

Za sve zahteve i sporove u vezi sa primenom Uslova korišćenja odnosno korišćenjem ove internet stranice.

Beograd, septembar 2023. godine.

Molimo sačekajte. Obračun cene osiguraja može potrajati i 20-ak sekundi. Hvala Vam na strpljenju.