Politika privatnosti

Obaveštenje o obradi podataka o ličnosti korisnika internet stranice

Biljana Kovačević, Preduzetnik, Agencija za zastupanje u osiguranju Global Partner, Beograd, (u daljem tekstu: Zastupnik u osiguranju), sa sedištem u Beogradu, Savski Venac, Generala Živka Pavlovića 6, MB 67167201, PIB 113895879, a koja ima svojstvo Rukovaoca i Obrađivača u smislu Zakona o zaštiti podataka o ličnosti („Službeni glasnik“, br. 87/2018, u daljem tekstu: ZZPL), ovim putem obaveštava korisnike internet stranica www.globalpartner.rs, koje su u vlasništvu Zastupnika u osiguranju, o svim relevantnim informacijama koje se tiču obrade njihovih podataka o ličnosti.

Koje podatke prikupljamo i obrađujemo?

Zastupnik u osiguranju, direktno od lica na koje se podaci odnose, prikuplja sledeće podatke o ličnosti:

 • Ime i prezime,
 • Korisničko ime i lozinku,
 • Datum i mesto rođenja,
 • JMBG,
 • Adresa,
 • Kontakt telefon,
 • E-mail adresa,
 • Eventualno i druge podatke koje o sebi ostavi lice na koje se podaci odnose prilikom posete internet stranica Zastupnika u osiguranju, popunjavanja online formulara, odnosno uspostavljanja kontakta sa Zastupnikom u osiguranju.

(U daljem tekstu: Lični podaci)

Koji je pravni osnov obrade?

Zastupnik u osiguranju prikuplja i obrađuje vaše Lične podatke isključivo uz postojanje Vašeg informativnog pristanka, koji podrazumeva da posetom internet portala Zastupnika u osiguranju, popunjavanjem formulara, ostavljanjem komentara i sl. dajete izričit, nedvosmislen i dobrovoljan pristanak za obradu podataka o ličnosti uz prethodno obaveštenje o svim aspektima obrade.

Pristanak možete u svakom trenutku povući, što povlači za sobom prestanak dalje obrade, ali ne utiče na obradu do povlačenja pristanka.

Svrha I radnje obrade

Lični podaci se prikupljaju i obrađuju samo u meri u kojoj je to neophodno za ostvarivanje konkretne svrhe, i to:

 • U svrhu uspostavljanja kontakta,
 • U svrhu izjavljivanja prigovora,
 • Zakazivanja sastanka,
 • Statističke obrade posećenosti sajta,
 • Informisanje o ponudi ili posebnim promotivnim aktivnostima

Vaše podatke o ličnosti imamo pravo da obrađujemo u svrhe naših legitimnih interesa osim u slučajevima kada su od tih interesa jači Vaši interesi ili Vaša osnovna prava i slobode koja zahtevaju zaštitu podataka o ličnosti. Pri tome ćemo uzimati u obzir Vaša razumna očekivanja o obradi podataka o ličnosti koja se zasnivaju na Vašem ugovornom ili drugom odnosu s nama. Naš legitiman interes je npr. obrada podataka o ličnosti u svrhu sprečavanja i otkrivanja prevara u osiguranju ili drugih krivičnih dela ili prekršaja, obrada podataka o ličnosti za potrebe direktnog marketinga (uključujući istraživanje tržišta i ispitivanja Vašeg zadovoljstva pruženim uslugama), ako je takav marketing usmeren prema Vama kao ugovaraču osiguranja za vreme trajanja ugovora o osiguranju. U tom slučaju obrađujemo Vaše podatke o ličnosti kako bismo bili u mogućnosti da naše marketinške aktivnosti prilagodimo Vašim potrebama i kako bismo bili u mogućnosti da Vam dostavljamo prilagođena obaveštenja o našim uslugama putem pošte, elektronske pošte, društvenih mreža i dr. Ako Vaše podatke o ličnosti obrađujemo za potrebe direktnog marketinga obaveštavamo Vas da imate pravo u svakom trenutku da se protivite takvoj obradi. Po prijemu Vašeg prigovora više nećemo upotrebljavati Vaše podatke o ličnosti u tu svrhu.

Ako nisu ispunjeni uslovi za korišćenje Vaših podataka o ličnosti u svrhe direktnog marketinga na osnovu našeg legitimnog interesa (npr. ako ste osiguranik, korisnik osiguranja, lice ovlašćeno za zastupanje, platilac premije ili treće lice), onda za obradu Vaših podataka o ličnosti u tu svrhu moramo imati Vaš pristanak.

Ako Vaše podatke o ličnosti obrađujemo na osnovu pristanka obaveštavamo Vas da imate pravo u svakom trenutku da povučete Vaš pristanak.

Zastupnik u osiguranju, u odnosu na gore definisane Lične podatke, vrši sledeće radnje obrade:

 • prikupljanje;
 • beleženje;
 • strukturisanje;
 • pohranjivanje;
 • stavljanje na uvid i prenos ovlašćenim licima u skladu sa propisima;
 • upotreba;
 • brisanje;
 • druge radnje obrade neophodne za ispunjenje gore definisane svrhe.

Prava lica čiji se podaci obrađuju

Lice čiji se podaci obrađuju ima pravo da od Zastupnika u osiguranju zatraži pristup podacima o ličnosti, ispravku ili brisanje podataka o ličnosti ili ograničavanje obrade, pravo da prigovori obradi, pravo na prenosivost, odnosno da Lični podaci budu preneti drugim rukovaocima, kao i pravo da se obrati nadležnom organu – Povereniku u slučaju sumnje da postoji nezakonita obrada.

Sve informacije o načinu ostvarivanja prava se mogu dobiti od Zastupnika u osiguranju u skladu sa tačkom 5 ovog Obaveštenja.

Kontakt podaci

Lice čiji se podaci obrađuju, u vezi sa svim pitanjima koja se odnose na obradu Ličnih podataka, može se obratiti Zastupniku osiguranja putem i-mejl adrese: globalpartner@globalpartner.rs i/ili adrese Generala Živka Pavlovića 6, Savski Venac, Beograd.

Zastupnik u osiguranju će na svaki upit lica čiji se podaci obrađuju odgovoriti u najkraćem mogućem roku, u zavisnosti od kompleksnosti samog upita, ali ne kasnije od 30 dana od dana prijema urednog upita. Izuzetno, navedeni rok se može produžiti za još 60 dana, o čemu će se lice koje je poslalo upit blagovremeno obavestiti.

Gde će se obrađivati vašI podaci o ličnosti?

Vaši podaci o ličnosti će se obrađivati u Republici Srbiji.

U slučaju potrebe za obradom Vaših podataka o ličnosti izvan Republike Srbije, Vaši podaci će biti dostavljeni licima u trećim zemljama samo ako je Republika Srbija odlučila da se radi o zemljama koje obezbeđuju primeren nivo zaštite podataka o ličnosti propisan zakonom, odnosno ako su predviđene odgovarajuće zaštitne mere (npr. standardne klauzule o zaštiti podataka).

Ko ima pristup vašim podacima?

Ako je to nužno radi postizanja navedenih svrha obrade ili ako je tako utvrđeno važećim propisima, Zastupnik u osiguranju može otkriti vaše podatke o ličnosti fizičkim i pravnim licima ili organima javnih vlasti i licima kojima je po zakonu dužnan da dostavlja podatke (uključujući i nadležne sudove i tužilaštva, Poresku upravu i druge nadležne organe)

Mere zaštite ličnih podataka

Zastupnik u osiguranju u okviru svoje poslovne organizacije sprovodi sve neophodne aspekte zaštite podataka (organizacione, tehničke i personalne), uključujući tu, ali se ne ograničavajući na:

 • tehničke mere zaštite,
 • kontrolu fizičkog pristupa sistemu gde su pohranjeni Lični podaci,
 • kontrolu pristupa podacima,
 • kontrolu prenosa podataka,
 • kontrolu unosa podataka,
 • kontrolu dostupnosti podataka,
 • ostale mere informacione bezbednosti,
 • sve ostale mere koje su neophodne za zaštitu podataka o ličnosti.

Rok u kom se obrađuju lični podaci

Lični podaci se obrađuju na period koji je potreban da se konkretna svrha ostvari, nakon čega se brišu.

Ako određene podatke o ličnosti obrađujemo na osnovu pristanka, u slučaju povlačenja pristanka izvršićemo brisanje Vaših podataka o ličnosti, osim ako ne postoji drugi pravni osnov za obradu ili ako je obrada Vaših podataka o ličnosti nužna radi ispostavljanja, ostvarivanja ili odbrane pravnih zahteva. Obaveštavamo vas da opoziv pristanka ne utiče na dopuštenost obrade na osnovu pristanka pre opoziva.

Pravo na podnošenje pritužbe nadzornom organu

Ako smatrate da obrada Vaših podataka o ličnosti nije u skladu sa propisima o zaštiti podataka o ličnosti, imate pravo da podnesete pritužbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Republike Srbije. Ne dovodeći u pitanje Vaše pravo na podnošenje pritužbe, predlažemo Vam da se pre podnošenja pritužbe obratite nama radi razjašnjenja spornih pitanja.

Zaštita poverljivih podataka o transakciji

Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacija se prenose putem javne
mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno
najsavremenije kriptografske tehnologije.

Sigurnost podataka prilikom kupovine, garantuje procesor platnih kartica, Banca Intesa ad
Beograd, pa se tako kompletni proces naplate obavlja na stranicama banke. Niti jednog
trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu.

Molimo sačekajte. Obračun cene osiguraja može potrajati i 20-ak sekundi. Hvala Vam na strpljenju.