Postupanje po prigovoru korisnika usluge

Poštovani klijenti,
Postupanje po prigovorima Korisnika usluge osiguranja regulisano je Odlukom Narodne banke Srbije o postupku po
prigovoru korisnika usluge osiguranja („Sl. glasnik RS“, br. 87/2021).
U slučaju nezadovoljstva pruženim uslugama od strane Agencije za zastupanje u osiguranju Global Partner (u daljem
tekstu: zastupnik u osiguranju), osiguranik, ugovarač osiguranja, korisnik osiguranja ili treće oštećeno lice (u daljem
tekstu: korisnik usluge osiguranja) može podneti prigovor u pismenoj formi na jedan od sledećih načina:
Preko formulara za podnošenje prigovora na internet prezentaciji www.globalpartner.rs;
Elektronskom poštom (imejlom) na adresu: prigovori@globalpartner.rs;
Poštom na adresu našeg sedišta: Generala Živka Pavlovića 6, 11000 Beograd;
Napominjemo da zastupnik u osiguranju nije u obavezi da razmatra usmeni prigovor korisnika usluge osiguranja.
Korisnik usluge osiguranja prigovor može podneti lično ili preko svog zastupnika, odnosno punomoćnika
Prigovor mora sadržati sledeće podatke i dokumentaciju:
1. ime, prezime i adresu podnosioca prigovora ako je reč o fizičkom licu, odnosno poslovno ime i sedište pravnog
lica i ime i prezime zakonskog zastupnika pravnog lica, odnosno ovlašćenog lica ako se prigovor podnosi u ime i
za račun pravnog lica;
2. razloge za prigovor i zahteve njegovog podnosioca;
3. dokaze kojima se potkrepljuju navodi iz prigovora;
4. datum podnošenja prigovora;
5. potpis podnosioca prigovora, odnosno njegovog zastupnika ili punomoćnika, osim u slučaju da se prigovor
podnosi u elektronskoj formi;
Ako se prigovor dostavlja preko punomoćnika, dostavlja se i posebno punomoćje, kojim korisnik usluge osiguranje
ovlašćuje punomoćnika da u njegovo ime i za njegov račun podnese prigovor na rad zastupnika u osiguranju, da
preduzima radnje po tom prigovoru i kojim korisnik usluge osiguranja daje odobrenje da se tom punomoćniku učine
dostupnim podaci koji se odnose na njega, a predstavljaju podatke o ličnosti u smislu zakona kojim se uređuje zaštita
podataka o ličnosti, odnosno tajne podatke u smislu drugih propisa.
Po prigovoru korisnika usluge osiguranja postupaće društvo za osiguranje – Grawe osiguranje a.d.o. Beograd, Sava osiguranje a.d.o, Uniqa osiguranje a.d.o., Generali osiguranje a.d.o kojem će prigovor biti prosleđen po prijemu.
Društvo za osiguranje će na prigovor odgovoriti najkasnije u roku od 15 dana od dana prijema prigovora. Ovaj rok
može biti produžen za najviše 15 dana u slučaju da postoje razlozi koji ne zavise od volje društva za osiguranje, a o
čemu biste bili obavešteni pismenim putem.
Svi lični podaci koji se prikupe radi postupanja po prigovoru, mogu se koristiti samo u te svrhe.
U slučaju da podnosilac prigovora ne bude zadovoljan odgovorom na prigovor, ili isti ne dobije u propisanom roku,
može podneti predlog za posredovanje ili prigovor Narodnoj banci Srbije.
Prigovor, odnosno predlog za posredovanje Narodnoj banci Srbije podnosi se u pisanoj formi na na adresu: Narodna
banka Srbije – Sektor za zaštitu i edukaciju korisnika finansijskih usluga Nemanjina 17, 11000 Beograd ili: Poštanski
fah 712, 11000 Beograd ili elektronski na adresu: zastita.korisnika@nbs.rs.
Vaš,
Global Partner.

Molimo sačekajte. Obračun cene osiguraja može potrajati i 20-ak sekundi. Hvala Vam na strpljenju.